Records

Journal of Contemporary Philology

View Archive Info

 • » The asymmetric acquisition hypothesis in the initial stages of child and adult L2...
  Lazarova-Nikovska, Ana
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Interpreter training: Taking account of intercultural communication
  Radeva, Biljana; Saržoska-Georgievska, Emilija
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Концесивните неинтегрирани конструкции во македонскиот јазик
  Петревски, Бојан
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Контрастирање на перфектот во англискиот и во македонскиот јазик
  Новакоска, Марина
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Структурни и културолошки аспекти на одговорите на комплиментите во македонскиот и во...
  Деари, Нита
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Интердискурзивните перформанси на книжевноста
  Ѓорѓиева Димова, Марија
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Real and imaginary places of (be)longing in the work of Vlada Urošević
  Kapuševska-Drakulevska, Lidija
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Преболувањето на траумата во „Книгата на илузиите“ од Пол Остер
  Талевски, Васко
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » (Новата) компаративна митологија: можности и граници
  Бојаџиевска, Mаја
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Тезите на новиот материјализам низ призмата на филмските наративни структури
  Србиновска, Славица
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Естетска (ре)конструкција на една траума
  Ивановска, Дамјана
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Значаен прилог за словенската фразеологија (Rječnik hrvatskih animalističkih frazema,...
  Велјановска, Катерина
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Impressum
  Faculty of Philology, Blaže Koneski
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • » Семантичка категорија ‘градација’: опсегот на граматикализација во македонскиот и во...
  Тополињска, Зузана
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Spatial meanings of na and semantically related prepositions in Macedonian
  Pavlov, Aleksandar
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Реализација на анафорскиот субјект во македонскиот јазик
  Бужаровска, Елени; Митковска, Лилјана
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Англиските перифрастични предикати со глаголот take
  Стојановска-Илиевска, Наташа
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Примена на дигитални технологии во наставата по преведување
  Саздовска-Пигуловска, Милена
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Анализа на политичкиот дискурс во предизборните кампањи во Република Македонија и во САД
  Димоска, Тамара
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Телото и границите на телесноста во „Стаклената граница“ на Карлос Фуентес
  Михајловиќ-Костадиновска, Сања
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Сликата за другиот во „Змиски ветер“ и „Егејци“
  Кожинкова, Весна
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Метафизичката поетска нишка во препевот на Петре М. Андреевски
  Дуза, Теа
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Симбиоза на теоријата и креативноста
  Капушевска-Дракулевска, Лидија
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Impressum
  Faculty of Philology, Blaže Koneski
  2018-12-30
  View Record | View Original
 • » Research of pragmatic markers: domains and approaches
  Kusevska, Marija
  2019-06-30
  View Record | View Original
1 - 25 of 103 Items    1 2 3 4 5 > >>