Records

Journal of Social Policy

View Archive Info

 • » Легислативната и институционалната поддршка на домувањето низ системот на социјална...
  Спасовска, Софија
  2012-09-13
  View Record | View Original
 • » Намалување на дигиталниот јаз на пазарот на трудот: за повеќе е-инклузивни работни места
  Бадаревски, Боби
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » СОЦИЈАЛНА ИСКЛУЧЕНОСТ: ПОИМ, ПРИСТАПИ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
  Шуќур, Зоран
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Јавна расправа во Собранието на РМ Европски политики за заштита од дискриминација во...
  Постоловска, Наташа
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Лиценцирање на стручните работници во системот на социјална заштита
  Ристова Димова, Татјана
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » Половата поделба на трудот - фактор на женската дискриминација
  Симоновска, Сузана
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Втор Меѓународен конгрес по социјална медицина на Србија Предизвиците на социјалната...
  Тозија,, Фимка
  2012-09-13
  View Record | View Original
 • » Центар за обука за социјален развој, поддржан од УНДП при Институтот за социјална...
  Стефановска - Трајаноска, Соња
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » СИСТЕМОТ НА БРУТО ПЛАТА НИЗ ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО...
  Мановски, Милан
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Реформи во здравството - приватизација на примарната здравствена заштита и други модели...
  Милевска-Костова, Неда
  2012-09-13
  View Record | View Original
 • » ПАТЕКИТЕ И КРСТОСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ПЕДАГОГИЈА: ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ И СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ
  Миовска - Спасева, Сузана
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ
  Јачова, Зора
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Осврт на влијанието на економската криза врз материјални-социјалната положба на...
  Анчева, Маре
  2012-09-12
  View Record | View Original
 • » Активни мерки на пазарот на трудот во Србија – Предизвици и резултати
  Вуковиќ, Д.; Перишиќ, Н.
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » Предлог- закон за антидискриминација
  Грозданова, Елена
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Состојби и предизвици во домувањето кај ромската популација во Македонија: Искуства од...
  Мемети, Елвис
  2012-09-13
  View Record | View Original
 • » Чија е оваа грижа? Културни и институционални бариери за пристап до социјални и...
  Димитриевски, Вања
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » МЕРЕЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД ВО МАКЕДОНИЈА
  Нолев, Стасе
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Новини во регулирањето и реализацијата на човековите права во здравствената заштита -...
  Геровски, Филип
  2012-09-13
  View Record | View Original
 • » РАЗВОЈ НА РЕГИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ШКОЛИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
  Грбиќ, Оливера
  2012-09-14
  View Record | View Original
 • » ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛУЃЕТО - ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ И ОСНОВНИ МЕРИЛА
  Ефтимоски, Димитар
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Регионална конференција: Ефектите на финасиската криза на Балканот и...
  Стамболиева, Марија
  2012-09-12
  View Record | View Original
 • » Легислативните предизвици во однос на домувањето низ практиката на Министерството за...
  Јовановски, Љубиша
  2012-09-13
  View Record | View Original
 • » КЛУЧНИ СОЦИЈАЛНИ ИНДИКАТОРИ И ПОЛИТИКИ ЗА МЕРЕЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА...
  Стабс, Пол; Геровска Митев, Маја
  2012-09-11
  View Record | View Original
 • » Регионална конференција „Интегрирање на разлики – човекови права, социјална инклузија и...
  Лозаноска, Јана
  2012-09-11
  View Record | View Original
1 - 25 of 97 Items    1 2 3 4 > >>